I. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy av prípade uzavretia kúpnej zmluvy kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezmete tovar.

1.3 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy písomne informovať spoločnosť Gabiony Stone s.r.o prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, alebo emailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou.

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

II. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, okrem nákladov na dodanie ( a ďalej okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Na vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade vám tým nevzniknú ďalšie náklady.

Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru.

2.2 Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

2.3 Ak ste požiadali, aby poskytovanie služieb začalo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám čiastku úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy ste nás informovali o odstúpení od zmluvy, a to v porovnaní s celkovým rozsahom služieb stanoveným v zmluve.